MEIWURKERS | STIPERS | KAARTFERKEAP | FREON WURDE | FACEBOOK | GASTEBOEK | HOME


Wurdt freon fan ús Sinteklazemearke!

Fânôf 15 euro kinne jo freon wurde fan it Sinteklazemearke yn Winsum en stypje jo ús om dit evenemint elk jier wer mooglik te meitjsen foar jong en âld. As freon krije jo 20% koarting op de kaarten (maksimaal 2 kaarten) en krije jo in útnûging foar de spesjale premjêre.

*
*
*
*
*
*
*