MEIWURKERS | STIPERS | KAARTFERKEAP | FREON WURDE | FACEBOOK | GASTEBOEK | HOME


Namme
E-mail
Berjocht
kontrole tekst Nim dizze 4 tekens oer

Klaas en Piem + Inez en Lieke, Wommels   08-12-2016   14:17:35    
It is wer tige slagge mei dit fantastische mearke!
We ha genoaten fan de spilers, it sjongen, de klean, it decor, de taal-gekkigheidsjes en it geweldige ferhaal!
Tige tank oan alle meiwurkers foar dizze prachtige sneintemiddei!
Oant takom jier!
Familie Tolsma   05-12-2016   21:02:10    
It wie wer geweldig! we hawwe in skitterende middei hn! Grutte klasse en in dikke plum foar wat jimme ek dit jier wer
delsetten hawwe! Geniete fan begjin oant it ein!
Marjan van der Wal   04-12-2016   22:22:36    
Wat in prachtich stik! Ik ha my tige fermakke. Prachtige ferskes, moaie wurdgrapkes, goeie spilers en in super dekor. Ik
ha in hearlike middei han. komplimenten foar eltsenien!! Tige tank.
Geert, Andrea, Jelmer en Marije , Burgum   04-12-2016   20:08:19    
s eerste mearke, geweldich, tige tank. Wat n talint 👍2017 komme we wer nei Winsum.
Aly en Jan Drewes   04-12-2016   13:31:37    
Skitterende jn!! Tige tank Mearkeploech👏👏👏
jelien   04-12-2016   09:39:31    
ik foun it prachtig wy ha erg lake en wat die meester jan-tide it leuk! echt super leuk.
Klaasje Boersma   03-12-2016   23:43:31    
Wat wie it skitterend mooi! Prachtig spile en songen. In boeiend ferhaal, soms grappig, soms gefoelich, moaie bylden en
geld! Alles siet deryn! Kin der gjin genoach fan krije!
Jant   03-12-2016   22:45:10    
Wat wie it in feestje om der by te wzen fannejn. Dikke komplimenten oan alle spilers en musikanten en net te ferjitten
Tjerk. De wille straalt der fan f. We ha genoaten en sjogge no al t nei takom jier! Moarn in tferkochte seal, en
terjochte!
Jurgen boersma   02-12-2016   22:01:00    
Gisteren naar Winsum geweest met Sinne uit sneek . De kinderen hebben genoten en mijn collega s ook. Petje af voor
iedereen.Ga zo door. O ja , Boukje volgend jaar ben je er vast weer bij.

mvg Jurgen Boersma
Bern groep 8 it Bynt, Winsum   02-12-2016   18:33:43    
Ilse K: Ik fn it mearke hiel leuk en de ferskes wiene ek hiel leuk en moai. Ik ha it twa kear sjoen en it wie hiel
leuk.
Sonja: ik fn it mearke tige moai en it wie ek wol grappich en se diene tige grappich.
Marij: Ik vond het sinterklaas mearke super leuk en het was ook nog grappig. ik wil er zelfs nog wel een keer heen met
mijn gezin.
Patrick: Ik vond het mearke wel leuk omdat: Iedereen wel goed hun best deed, en dat ze goed in hun rol zaten. Ik vond
het decor ook wel mooi gemaakt het was allemaal mooi afgemaakt, En ze hadden overal aan gedacht.
Jacco Durk: Ik vond het mearke super leuk en grappig.
Ik vond mc het aller leukste van ze allemaal ook vond ik de juf grappig. Maar het einde toen ze trouwden was vet
grappig omdat ze toen op een bankje heen en weer zwaaiden.
Bram: Ik vond het mearke Grutferlet heel leuk. Met heel veel grapjes enzo, het was heel leuk
Silke: Ik vond het mearke heel leuk. Ik vond het leuk met die live band, en de liedjes waren ook leuk. En het was een
goed verhaal. Er zat ook veel humor in.
Sietze: Het was een leuk mearke dit jaar .
Volgend jaar mag het wel weer maar dat kan niet met school want dan zit ik op de grote school.
Iris: Het was een leuk Mearke, echt leuk bedacht!
Germ: Ik vond het een heel leuk Sinterklaze mearke vooral de band was heel cool vond ik.
En er zat ook een man naast ons en die was heel grappig hij zat de hele tijd aan zijn baard dat was heel grappig.
Marit: super leuk . Ik ben blij dat we nog een keer gaan .
Iedereen deed het super goed. Mijn lieve nicht deed ook mee,aan haar gezicht zag ik dat ze het spannend vond hahah.
Nog veel succes met de andere voorstellingen die jullie nog moeten doen.
Ilse T: er zat een mooi verhaal in. het was best grappig.
Rob: het mearke was wel leuk, de liedjes waren ook wel leuk. Ze deden het wel goed.
Lutske   02-12-2016   17:14:49    
Sippie was cool, maar mijn heit snapte niet waarom juf met hem wilde trouwen . Hij wilde dat ook.
Verder vond ik het jammer dat het afgelopen was.

Komt er een vervolg?
Bern groep 7 it Bynt, Winsum   02-12-2016   14:58:43    
Annemare: Ik vond het mearke heel leuk en ook wel grappig
ik vond ook dat de bend het ook heel goed deed
Berber: ik vond het mearke super super leuk en grappig. De spelers deden het heel goed en grappig. Ik hoop dat ze
volgende keer weer zo'n leuk stuk hebben. en meester was wel een beetje jarloers op die sipke....meester is verlieft.
Mariska: Ik vond dit mearke heel leuk. Leuker dan die andere mearke. Het was ook mooie versieringen. En de muziek was
ook mooi en dat live band was ook heel leuk en mooi. Want dat was de eerste keer dat er een live band was. En dat was
leuk.
Tessa: Ik vond het sinteklazemearke heel leuk en grappig.
Ik vond de muziek ook heel leuk. Het was ook heel leuk versiert.
Femke: Ik vond het mearke heel leuk en grappig en ze hebben het heel leuk gedaan en het was leuk dat er ook een band
was en ze speelden hele leuke liedjes. ze hadden een mooi decor en ik vond het een hele leuke voorstelling.
Dylan: ik vond het leuk het mearke, het was soms spannend
en soms grappig.
De live bent was leuk want dan speelde ze in 1 keer spannend.
Mathies: Het was een hele leuke voorstelling!
Rianna: ik vond het mearke heel erg leuk ik heb er van genoten. Ik vond her wel grappig want ik zat aan een tafel met je
wee wel.... en dat was wel grappig want
ik kreeg een knuffel van wybo en dat was leuk
Monique: Het Sinterklazemearke van dit jier wie super leuk.
Ik fn M.C ook hiel goed ,want hij ziet hiel goed in zijn rol.
Ik soe him sa nog in kear sjen kinne.
nick posseth obs it bynt   02-12-2016   13:40:34    
het was wel leuk en het spannends was dat de juf op werd op ge pakt het was Super !!!!!!!!!
johannes vd tjitse jellema it bynt   02-12-2016   11:37:51    
het was leuk maar meer gitaar en meer drummuziek. wij vonden emc en sipke grappig meer pepernoten
minke frankena obs it bynt   02-12-2016   11:29:43    
het toneel was heel leuk. ook de muziek was mooi en natuurlijk ook grappig. ik vond het wel spannend op het eind
want ik wist niet hoe het afloopt
Jelka Frankena en Brecht Anna Wierenga   02-12-2016   11:27:58    
we zijn met school naar het Mearke geweest en we vonden het superleuk en grappig!! het was ook heel goed gespeeld en
heel mooi gezongen. het was een heel leuk onderwerp en leuke grappige spelers!! :)
het was ook heel knap gemaakt allemaal en alles was goed geregeld!! verder nog veel succes met de andere dagen, we komen
zeker nog een keer kijken:)
nynke postma en rixt telenga obs it bynt   02-12-2016   11:27:15    
We vonden het super leuk! En grappig de spelers deden het super goed en leuke kleding aan Wij vonden het ook spannend
want ik wist niet dat het goed zou komen met juf Elske en Sytse en juf Elske kan ook heel goed zingen en met die
snoepjes was grappig
Jesse greidanus obs it bynt   02-12-2016   11:26:58    
ik vond het toneelstuk heel erg leuk en het spannendste vond ik dat de juf werd verkocht super leuk!!!
jelmar de vries obs it bynt   02-12-2016   11:26:32    
ik vond het heel leuk. En de snoepjes vond ik ook heel grappig. En ik vond de kleding ook heel mooi. Ik vond het ook
heel spannend. En de pieten vond ik ook heel leuk.
En de muziek vond ik ook heel mooi. doeiii
Martina Ybema   01-12-2016   20:25:52    
Wy hawwe wer genoaten fan it Sinteklazemearke!! It wie top en sa goed regele allegear👍
Silke   01-12-2016   20:03:40    
ik vond het super leuk met veel humor er in!!!
marieke   01-12-2016   15:00:29    
ik foen it hiel erg leuk en grappig!!!
Hinke   30-11-2016   22:54:05    
Minsken, wat wie it wer hearlik. In grut kompliment foar ALLE meiwurkers. Ik moat leauw ik mar ris mei Tsjerk prate as
ik ek yn sa'n prachtich mearke ris mei dwaan kin!
Rinske & Feddau   30-11-2016   14:43:23    
De voorstelling is een aanrader voor iedereen!! Top!! Geweldig gespeeld en gezongen.
Anita Overal-de Boer   30-11-2016   13:06:42    
In prachtiche foarstelling, foar jong en ld.
Wy (ek Sjirk 12 jier) ha hearlik lake om de grappen, hiele gewoane mar sa moai delset... De ferskes kin je no net mear
gewoan hearre, der tink je (de tekst fan)Grutferlet by! Komplimenten!!! Wy komme oar jier graach wer.
Froukje   30-11-2016   12:19:55    
Fantastisch! Grappig, prachtige ferskes en professioneel spile! We hawwe de ferskes noch yn'e holle!
De Pikeloer   30-11-2016   12:02:06    
Corina: Ik fn it moai, jim ha it moai tbylde.
Rinske: Ik fn it in leuke muzikale foarstelling.
Anna Lies: It wie leuk en grappich.
Marit: Ik fn it wol leuk.
Anne Rigt: Ik fn it moai betocht en grappich.
Murk: Ik fn it grappich en krige in krpke fan Sipke.
Wyger: Ik fn it leuk dat der ek bern yn it stik sieten.
Pelle: Ik fn it knap spile.
Sybe: Ik ha it meast lake om dat Sipke mis sloech mei de biezem.

Ekstra punten foar: Sipke, juf Elske, Roos en MC.
Spitich dat it bankje it net die.

Groeten fan groep 5/6/7/8 fan de Pikeloer.
Yvonne Fokkema via De Cingel   29-11-2016   20:26:01    
It wie fantastisch!! Muzyk top, sjongers top, humor en geweldich spile! Prachtich!
Bas - Pingjum   29-11-2016   16:45:28    
It wie hiel leuk!! Leuke muziek, grappen en verhaal!
Bern fan de Stjelp/ Baard   29-11-2016   11:49:12    
It wie net leuk, mar geweldich!
Groeten fan De Stjelp, Baard
Fetsje Anema   27-11-2016   20:29:08    
Geweldich wat in prachtich Mearke! Dit meist net misse ! Eltse gek hat syn gebrek mar fan leafde ha we allegear ferlet.

Groetnis
Minke, Nynke, Peter en Fetsje Zijlstra
Nienke Haima-Braaksma   27-11-2016   17:47:16    
Wat ha wy in prachtige middei hawn; hjir hiene we grut ferlet fan! Geweldig spiele, ferassend leuk stik, moaie live
musiek, goed songen, prachtig decor en kostuums.
Sukses mei de kommende foarstellingen!
Groet,
Annebaukje, Hendrik, Sytse en Nienke Haima
Arumer Katten   02-12-2015   09:37:40    
Wat ha wij frne sneon in machtich mooie jn hn bij Parade!! Geweldige muzyk en sang, tonielspul en mooi dekor.
Koartsein; it wie VET KAK!! Oant takommend jier!!
Baukje de Vries   29-11-2015   20:01:41    
Fanne middei nei it Mearke west. Geweldich,wat waard der moai spile en songen en in prachtich dekor.Jim kinne grutsk
wze allegearre.
Nynke   29-11-2015   16:24:04    
Krekt ths fan it Sinteklazenmearke Parade!! Wat wie dit geweldich! Prachtich spile en wat wer in moaie wurdgrapkes!!
Tomme omheech; fyn ik leuk ;-)
Pleun   29-11-2015   16:07:12    
vet cool, grappig en super goed gespeeld! Wij gaaan volgend weer.
Paulien   28-11-2015   22:23:40    
Wat een voorstelling, echt super!! Ontzettend veel gelachen. Iedereen tot volgend jaar. Gr
Annemieke   28-11-2015   18:46:21    
Genoten en veel gelachen😊!
Yent Kooistra   28-11-2015   16:15:24    
@milan dat is het geheim van de smids😜
John boonstra   28-11-2015   10:29:51    
Wat wie t geweldig juster jun sa ferskrikkelijk lake decor klean spielers techniek top.
Minsken jir matte je hinne oas hawwe jo echt wat mist.
Elisabeth   27-11-2015   23:08:52    
Wat in prachtig stik en super spile! Genoaten en hearlik lake! 😉
Foekje Zijlstra   27-11-2015   22:17:56    
Wat ha wy genoaten fan jim spyljen.

Foar de kommende tfieringen noch in protte sukses.

Groetnis Hans en Foekje.
tycho   27-11-2015   17:06:32    
Leuk met die pimol en borsten ik vond juf baukje het leukste. Want dat is mijn juf
milan   26-11-2015   20:35:39    
hoe doen jullie die muziek alemaal
gfsd   26-11-2015   16:57:21    
hoi mensen jo deed heel good
Roxy leder   26-11-2015   13:40:46    
Ik vond het heel leuk en grappig toneelstuk.
misha hoekstra   26-11-2015   13:39:53    
Ik vond het heel leuk.
Vooral de grapjes waren heel leuk.
Jullie konden het super goed.
mishahoekstra   26-11-2015   13:37:44    
Ik vond het heel leuk.
Vooral de grapjes waren heel leuk.
Jullie konden het heel goed.
Fayan Vaartjes   26-11-2015   13:37:26    
Ik vond het een heel grappig toneelstuk. En ik vond het ook heeeeel grappig met dat onzichtbaar pak. en dus ik heb aal
heel zin in volgend jaar. groeten fayan vaartjes de reinboge bantega
Femke Kelderhuis   26-11-2015   13:35:24    
Ik vond het een heel leuk toneelstuk.
Met al die grappjes enzovoort.
Yentl de jong   26-11-2015   13:30:55    
ik vond de decor heel mooi ,en de spelers deden het HEEL erg goed, en de grapjes waren heel leuk .
Ik wil er heel graag volgend jaar er weer heen en dan hoop ik dat het weer zo leuk word.
HIDDE   26-11-2015   13:29:59    
ik vond het heeeeeeeel leuk!Want er waren genoeg grapjes. En de acteurs deden het heel goed.
ANNAVDMOLEN   26-11-2015   13:28:54    
Ik vond dat de spelers het goed deden en die keizer .was heel leuke met die tieten en de piemel en het was grappige
dus ik wil dit nog wel een keer
Benny jansma   26-11-2015   13:28:28    
Ik vond het een heel leuk stuk .Ik vond vooral dat de oudere man het goed deed.en henk was ook heel goed .Mooi
stuk!!!!!!!
niels   26-11-2015   13:18:36    
ik vond het leuk en grappig en ze konden heel ! goed toneelspelen
jarno   26-11-2015   13:17:38    
Ik vond dat like bidden heel grappig en ik vond de kleren ook

heel mooi. En vingerhoed vingerhoed grappig.

groeten Reinboge in Bantega
Jaco   26-11-2015   13:14:35    
Ik vond de voorstelling heel leuk, de kleren heel mooi en de likes vond ik wel grappig.

groetjes: Jaco de Leede
Dani van der gaast   26-11-2015   13:14:17    
Ik vond de oude man grappig en ik vond het pak van de keizer leuk.
vso 1 Sinne   26-11-2015   13:13:34    
Het was leuk. juf Baukje, de keizer, deed het goed !!. Wij zijn super trots op onze juf ! Heel grappig vonden wij het
onzichtbare pak.
rowan   26-11-2015   13:07:32    
Ik vond het heel leuk en ik vond het ook leuk dat de keizer een ontzichtbaar pak aan had en ik vond het strond grappig
en ze konden goed spelen

van de reinboge uit bantega
marc uit bantega   26-11-2015   13:06:49    
Ik vond het grappig met die piemel. en de poep woorden kak.
jasper uit bantega   26-11-2015   13:04:31    
Ik vond het grappig dat poep woorden een compliement waren.
Bram   26-11-2015   13:02:29    
het vond het stront en grappig
ywan   26-11-2015   12:57:10    
ik von het heeeeel ereg kak dus leuk
lieke kraak   26-11-2015   12:55:14    
ik vont het een heel leuk stuk en ook heel grappig en ook een leuke tekst en ik vond ook dat er genoeg grapjes in zaten
super leuk om naar te kijken
t namme fan de sjauffeurs Raerderhiem   26-11-2015   07:55:07    
Alle jierren is it wer dreech om heiten en memmen te finen dy't ride wolle nei btenskoalske aktiviteiten foar de bern.
No, takom jier mei it Sinterklazemearke is dat gjin probleem. De bern n de sjauffeurs hawwe in machtige foarstelling
hn en hawwe harren betiden de bsen tskoard!
Brecht en Janet   25-11-2015   15:45:01    
Wat in poepfoarstelling. Kkkkkkkkknoopsgat goed. Lokkich woe master no ek mei en binne we mei in hiele protte brn yn
Winsum west. Krekt as oare jierren wer Top, grapkes, decor, musyk ensf. Oankommend jier mei we net mear mei skoalle mar
komme we gewoan wer op jntiid. Wij wolle dit net misse
Yvonne Broekens   25-11-2015   12:18:48    
Wat ha wy fannemoarn in gewelidige foarstelling sjoen, prachtich spiele en songen. Decor wie super en de techniek ek!
Komplimint foar alle subtiele wurdgrapkes, hiel grappich. De brn, mar seker ek de grutten hawwe genoaten!!

Groet,
Yvonne (Mem t Britsum)
nynke Rijpma   24-11-2015   17:21:36    
Ik vond het heel erg leuk. En ook heel grappig.
Jullie hebben het heel mooi gedaan.
sinne   24-11-2015   12:48:31    
ik vond het heel erg leuk en ik hoop dat er nog veel en veel meer sinterklaze mearkes zullen komen. ik vond het dus
super en de anderen hier thuis de mee waren ook!

met vriendelijke groeten: sinne bergt kooistra.
Klaas Tolsma   13-11-2015   12:10:03    
Beste spelers,

Via deze weg wil ik jullie enorm veel succes wensen.
Voor mij zal het bijzonder worden om het nu weer eens vanuit de zaal te bekijken. Ik ben zeer nieuwsgierig wat voor
moois jullie op de planken gaan zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goedkomt.

Tot zaterdag de 28ste om 20 uur!

Veel plezier en geniet ervan.

Groeten,

Klaas