MEIWURKERS | STIPERS | KAARTFERKEAP | FREON WURDE | FACEBOOK | GASTEBOEK | HOME


Idee en tekst: Tjerk Kooistra

Rezjy: Tjerk Kooistra

Spilers: Aly Louwsma, Anke Boersma, Jan Tiede Bouma, Vera de Vries, Jent Louwsma, Derk Smids, Wybo Smids, Lineke Fopma en Tineke Boersma

Liveband: John Boonstra, Menzo Rohn, Vlad Petrachuk en Anne-Symen Abma

Produksjelieding: Marjan Koldijk

Lietteksten: Tjerk Kooistra, Anke Boersma en Jan Tiede Bouma

Technyk: Remko Smids, FrÔns Felkers en Ronald van der Veer

Kost˙ms: Annemiek Schuurman en Gerry Smids

Grime:it Sminkteam

Dekor foarmjouwing: Ronald van der Veer

Dek˘rbou: de Bouploech
Grutte lettersRikst Minnesma

Stiperskommisje: Marjan Koldijk

Foarmjouwing en Website: Wybo Smids

Produksje: Tonielferieniging Advendo Winsum

Deifoarsitter: Gerrit Wierenga

Kommisje Deiorganisaasje: Gerrit Wierenga, Marian van Bijleveld, Hans de Vries en Ronald Janse

Kommisje Skoallen: Marjan Koldijk

Publisiteit: Hans de Vries, Pytrik de Groot, Epke Veldman en Marjan Koldijk

Kaartferkeap: Gerrit en Sietske Wierenga

Mei tank oan: Siep en Wietske - MFC de Helling, doarpshűs Weidum, De Jisters - Easterlittens, EHB█'ers, Ranjeskinkers, eltenien dy't op hokker wize dan ek in bydrage levere hat oan it Mearke.